Menu

avís legal

En compliment del deure d'informació que recull l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es detallen les dades identificatives d'editorial entrecomes, titular d’aquest lloc web:

Titularitat del domini entrecomes.cat: Sònia Montamat Martín

Domicili social: Beret, 58 – 2n 3ª  Barcelona, 08031

Número d'’identificació fiscal: 35038595G

Nom comercial: editorial entrecomes

L'accés i/o ús del web o webs d’editorial entrecomes atribueix la condició d'USUARI, el qual accepta, des d'aquest accés, les condicions generals d’ús que aquí s’esmenten. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment. Editorial entrecomes es reserva el dret de modificar les presents condicions generals d'ús en qualsevol moment, per la qual cosa l'usuari haurà de consultar periòdicament les mateixes a fi de conèixer les possibles modificacions.

Editorial entrecomes és propietària de tots els continguts que hi ha al web, ja siguin de tipus gràfic, imatges, logotips, textos, etc., que per tant estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial Europea, quedant, per tant, prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació, sense autorització.

En el cas que en el web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, editorial entrecomes fa constar que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

Editorial entrecomes podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, com també la configuració o prestacions del seu web, modificacions que en qualsevol cas seran degudament incorporades i publicades com aquí apareixen. 

La responsabilitat de l'ús diligent de la publicació correspon a l'usuari, qui haurà fer ús dels continguts i serveis existents en el mateix amb subjecció a les presents condicions generals, les condicions particulars que siguin aplicables, la llei, la moral i l'ordre públic, obligant-se a no utilitzar el lloc web amb fins il·lícits o fraudulents. L'usuari no pot utilitzar els continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. Tampoc no pot utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l'editorial o a tercers, sense haver obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar. Es prohibeix igualment incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema, o d'equips informàtics (maquinari i programari), o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics. Finalment,  tampoc no es permet l'obtenció, o fins i tot l’intent d'obtenció, dels continguts del web d'editorial entrecomes utilitzant mitjans o procediments diferents dels que l'editorial hagi posat a disposició de l'usuari a aquest efecte en general, o dels que s'utilitzin habitualment a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de web, dels serveis i/o dels continguts.

L'usuari serà responsable davant editorial entrecomes i terceres persones dels danys i perjudicis de tota mena que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment del deure de diligència en l'ús d’aquest lloc web i de les normes i condicions més amunt esmentades.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: editorial entrecomes ha adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar en el seu lloc web: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal per problemes de connexió, problemes tècnics de diversa naturalesa o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts. L'editorial no es fa responsable, en cap cas, dels possibles danys o perjudicis als usuaris que, malgrat les mesures adoptades, es puguin produir.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: la relació entre editorial entrecomes i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En navegar per aquestes pàgines, l'usuari facilita de forma automàtica al servidor del web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l'hipervincle que l'ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal, editorial entrecomes declara que no pot ni té intenció d’obtenir cap informació sobre el titular de la connexió a Internet a què correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d'estadístiques d’accés i visites al web, i en cap cas seran comunicades o cedides a tercers. El mateix tractament rebran les dades personals facilitades voluntàriament a través de entrecomes.cat. Aquestes dades que l'usuari proporciona voluntàriament seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la legislació sobre Protecció de Dades de caràcter personal.

L'enviament dels formularis existents al web o d'un missatge de correu electrònic implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses a la base de dades de l'editorial. Les dades demanades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, així com per dur a terme tasques bàsiques d'administració, comercialització i prestació de serveis. L'usuari té dret a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la llei.